• Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego jest Agnieszka Kantyka-Jurasz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FOCUS POKUS Agnieszka Kantyka-Jurasz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5532569246, REGON 387946645, ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

  1. Adres e-mail: sklep@bbaby.pl
  2. Adres pocztowy: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Elizy Orzeszkowej 38
  3. Telefon: 537 517 587

 

1. DEFINICJE:

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron  Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość.

Sprzedawca – Agnieszka Kantyka-Jurasz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FOCUS POKUS Agnieszka Kantyka-Jurasz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5532569246, nr REGON 387946645, ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała.

Konsument -  konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Adres siedziby Sprzedającego - ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę, dostępny pod adresem bbaby.pl, umożliwiający Klientom Sklepu składanie zamówień.

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży towaru zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, którą klient może nabyć w sklepie internetowym.

Polityka prywatności i cookies sklepu intenetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – zbiór danych przechowywanych w sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym sprzedawcy dotyczący danego klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem, którego klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie – anulować lub edytować oraz zawierać umowy sprzedaży na odległość.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

2.1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym
b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego.
c) dodawanie opinii, komentarzy i ocen – klient może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.
d) przesyłanie wiadomości e-mail, w których sprzedawca potwierdza otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążąc – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać”.

2.4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu.

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione, danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Złożenia zamówienia w sklepie internetowym można dokonać za pośrednictwem konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.

3.2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach sklepu internetowego. Wybór zamawianych towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówią określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3.3. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej sumy zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy i sposobu dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności.

3.4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie w elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysyłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów i zapłać”.

3.5. Wysyłanie przez klienta elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

3.6. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez sprzedającego elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i poddanie jego numeru.

3.7. Po zawarciu umowy sprzedaży na odległość, klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia  oraz ogólnych warunków zawartych umowy sprzedaży na odległość, dane sprzedawcy,  informację o usługach świadczonych przez sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

4.2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

4.3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4.4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

4.5. Kupujący może odebrać osobiście zamówienie w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia, po uprzednim otrzymaniu wiadomości e-mail o skompletowaniu zamówienia.

4.6. Produkty zawarte w złożonym i nie opłaconym zamówieniu oczekują na realizację płatności przez 3 dni. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

 

5. PŁATNOŚCI

5.1. Za złożone zamówienie kupujący może zapłacić w wybrany przez siebie sposób.

a) przelewem na konto bankowe Sprzedającego.
b) za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Sky shop.
c) za pobraniem , tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
d) kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

5.2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Sky Shop, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5.3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

5.4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.5. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

5.6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online, BLIK, Alior Raty

 

6. DOSTAWA

6.1. Na elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wybory. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawcy bez dodatkowych kosztów.

6.2. W przypadku gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez klienta, czego efektem będzie zwrot towaru do sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi wiadomości w postaci wiadomości e-mail.

6.3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez klienta towar.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

7.3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę drogą mailową lub pocztową, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

7.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA DO UMOWY SPRZEDAŻY

7.6.   W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

7.7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

9. REKLAMACJE

9.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

9.2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

a) za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacyjnego,
b) w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres sklep@bbaby.pl

9.3. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

9.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w sklepie internetowym. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub drogą mailową.

9.5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

9.6. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejsze warunki korzystania obowiązują od dnia 1.03.2021 roku.

10.2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postawienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

10.3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data .................................

Imię i nazwisko konsumenta ............................................

Adres konsumenta ...................................................................................


Sklep dziecięcy BBaby.pl, Focus Pokus Agnieszka Kantyka-Jurasz, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Elizy Orzeszkowej 38

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ....................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Data zawarcia umowy ..........................

Podpis konsumenta .....................